Thông Báo Số 2 Của Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa

Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa – Trưòng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
*
*  *

THÔNG CÁO SỐ 2

Chiếu quyết định của Đại Hội Đại Diện Các Khoá ngày 20-21 tháng 5 năm 2017 tại San Jose, California; sau hạn định 30 ngày Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH/TH) đương nhiệm đã KHÔNG chứng tỏ thiện chí trong tình tự Võ Bị, qua những yêu cầu trong Bản Thông Báo Số 1, hầu thay đổi phương cách sinh hoạt cho tất cả Cựu SVSQ /TVBQGVN, nay thay mặt Hội Đồng Đại Diện Các Khóa, Ban Điều Hành-Đại Diện Các Khóa (BĐH-ĐDCK) trân trọng thông báo:

  1. Bất tín nhiệm và không hợp tác với BCH/TH và Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) nhiệm kỳ 2016-2018 cho đến khi có BCH/TH và HĐTV&GS mới, tôn trọng sinh hoạt Dân Chủ – Tự Do – Nhân Quyền cho tất cả Cựu SVSQ /TVBQGVN, do Đại Hội Đồng của Đại Hội Kỳ Thứ 21 bầu chọn.
  1. Xác định rằng Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29 không còn là đại diện cho toàn thể Cựu SVSQ/TVBQGVN và Cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên K19 không còn là đại diện cho HĐTV&GS của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN.
  1. BĐH-ĐDCK sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành sinh hoạt của các khóa kể từ ngày ra thông báo này cho đến Đại Hội Kỳ Thứ 21.
  1. Thông báo này sẽ được công bố rộng rãi trước công luận và trên báo chí để rộng đường dư luận.
  1. Yêu cầu thành viên của các Khóa, các Liên Hội, các Hội nhanh chóng rút tên của mình ra khỏi diễn đàn vobivietnam@yahoogroups.com vốn đang hoạt động trong một môi trường độc tài, cố chấp và phản dân chủ.
  2. Diễn đàn vobiquocgiavietnam@googlegroups.com đã được Đại Hội ĐDCK chính thức công nhận. Thành viên của các Khóa, các Liên Hội, các Hội được khuyến khích ghi danh để cùng chia sẻ và sinh hoạt chung trong truyền thống Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

 

Làm tại Texas, ngày 23 tháng 6 năm 2017.

Ban Điều Hành-Đại Diện Các Khóa/TVBQGVN:

-Cựu SVSQ Lưu Xuân Phước  Đại Diện Khóa 24, Trưởng Ban.

-Cựu SVSQ Huỳnh Công Kỉnh  Đại Diện Khóa 25.

-Cựu SVSQ Trần Quang Thành  Đại Diện Khóa 27.

-Cựu SVSQ Hồ Thanh Sơn  Đại Diện Khóa 28.

-Cựu SVSQ Trần Trung Tín  Đại Diện Khóa 31.

 

Nơi nhận:

– Nhị vị Cựu CHT/TVBQGVN.

– Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29.

– Cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên K19.

– Các Đại Diện Khóa.

– Các Liên Hội /Hội HVB.

– Các cơ quan truyền thông và báo chí.

 

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: