Lễ Truy-Điệu Truyền-Thống

CHƯƠNG-TRÌNH ĐẠI-HÔI KỲ XX
WESTMINSTER, CALIFORNIA, USA
Ngày 24 – 26, tháng 6 năm 2016

Lễ Truy-Điệu Truyền-Thống
Ngày Thứ Sáu 24/6/2016
Địa điểm: Tượng-Đài Chiến-Sĩ Việt-Mỹ ( Sid Goldstein Freedom Park )
14180 All American Way
Westminster, CA 92683
19:30 – 20:00 Sắp xếp đội-hình
20:00 – 20:30 Xướng Ngôn Viên đọc ý nghĩa Lễ Truy-Điệu Truyền-Thống
Rước Quốc-Quân-Kỳ
Chào cờ Việt-Mỹ
Đặt Vòng Hoa
Truy-Điệu
Giá Quân Kỳ rũ
Tiễn Quốc Kỳ
20:30 Bế mạc

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: