Email của CSVSQ Trương Thanh Sương K19 cổ động VB Châu Âu

On Sunday, September 18, 2016 3:08 PM, “Suong Truong truongsuong@sbcglobal.net [nguyentraik19]” <nguyentraik19@yahoogroups.com> wrote:
    Các bn,
Mail phát bing h ca cá nhân đi vi Văn thư 003 ca LHVB Âu Châu, rt cn thiết, tôi xin đ ngh các bn mun gi, gi lên Din Đàn Võ B và cũng không quên thông báo cho group Nguyn Trãi.
    To: vobivietnam@yahoogroups.com  
    CC: nguyentraik19@yahoogroups.com
    Ni dung mail như các bn đã phát biu: Tôi hoàn toàn ng hvăn thư 003 ca LHVBAC v vic không thay đi quyết đnh ca Đahi XX.
        Cám ơn các bn.
    Trương Thanh Sương ./.

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: