Danh sách Tham Dự Và Ủng Hộ

LOGO Đại Hoi

Danh Sách Tham Dự Và Ủng Hộ Đại Hội XX


Họ và Tên  Khóa Tham Dự Đại Hội Dạ Tiệc   Ủng Hộ Tổng Cộng Đã Nhận
Tổng Hội VB         $300.00 $300.00 X
Hội VB Bắc Cali         $200.00 $200.00 X
Hội VB Florida         $200.00 $200.00 X
Hội VB Hoa Thịnh Đốn         $300.00 $300.00  X
Hội VB Houston         $200.00 $200.00 X
Hội VB Kansas         $100.00 $100.00  X
Hội VB Louisiana và VPC         $100.00 $100.00 X
Hội VB Montreal và Đoàn TTNĐH         $200.00 $200.00 X
Hội VB Nam Cali         $1,000.00 $1,000.00  X
Hội VB Pennsylvania và VPC         $100.00 $100.00 X
Hội VB San Diego         $200.00 $200.00 X
Hội VB Toronto, Canada $100.00 $100.00 X
Liên Hội Võ Bị Châu Âu         $220.00 $220.00 + €228.21 X
Liên Đoàn TTNĐH Âu Châu         $50.00 $50.00 X
Đoàn TTNĐH Houston $200.00 $200.00 X
Văn Hóa Vụ        
Lương Mậu Cường  VHV 1  —- $65.00 $50.00 $115.00  X
Nguyễn Xuân Đốc VHV —- —- $100.00 $100.00 X
Đinh Văn Hiền VHV —- $130.00 —- $130.00
B.S. Tôn Thất Niệm T.P. Y Tế —-  — $100.00 $100.00 X
Trần Ngọc San ?? $50.00 $50.00  X
Nguyễn Cửu Đắc ?? $50.00 $50.00 X
Khóa 2 $0.00
Nguyễn Văn Kiễm 3 $100.00 $100.00  X
Khóa 4 $0.00
Nguyễn Đình Hòa 4 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Khóa 5
Hà Ngọc Bích 5 2 $130.00 —- $130.00 X
Trần bá Di 5 $100.00 $100.00  X
Bùi Trầm 5 2 —- $130.00 —- $130.00  X
Khóa 6
Hứa Yến Lến 6 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Khóa 8 $0.00
Điêu Ngọc Chánh 8 $200.00 $200.00 X
Khóa 9 $0.00
Phạm Thế Vinh 9 $50.00 $50.00 X
Khóa 10 $0.00
Nguyễn Ngọc Ẩn 10 $30.00 $30.00 X
Dương Đình Bộ  10 2 $35.00 $130.00 $165.00 X
Trần Mộng Di 10  $65.00 $50.00 $115.00 X
Đoàn Mai 10 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Phạm Thế Phiệt 10 3 —- $195.00 —- $195.00
Tôn Thất Thuyên 10 2 —- $130.00 —- $130.00
Lê Văn Trang 10 2 —- $130.00 $70.00 $200.00 X
Khóa 11 $0.00
Nguyễn Văn Cải 11 $50.00 $50.00 X
Tạ Huy Quang 11 12 $780.00 $780.00 X
Khóa 12 $300.00 $300.00 X
Trần Văn Bi 12 1  $35.00 $65.00 $100.00
Vũ Minh Bội 12 1  $35.00 $65.00 $100.00
Nguyễn Cữu Đắc 12 —- $30.00 $30.00 X
Nguyễn Quang Hà 12 2 $35.00 $65.00 $100.00 X
Hồ Hiệp 12 2  $35.00 $130.00 $165.00  X
Ngô Như Khuê  12 2  $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Nguyễn Công Luận 12 $30.00 $30.00 X
Lưu Vĩnh Lữ 12 1  $35.00 $65.00 $100.00  X
Phan Văn Phúc 12 2 $35.00 $130.00 $165.00
Tăng Hùng Phương 12 2 $35.00 $130.00 $165.00
Trần Bá Xử 12  1 $35.00 $65.00 $20.00 $120.00 X
Khóa 13 $200.00 $200.00 X
Nguyễn Hoài An 13 2 —- 130 —- $130.00 X
Võ Văn Anh 13 1 65 $50.00 $115.00 X
Nguyễn Xuân Áng 13 2 —- $130.00 $130.00 X
Nguyễn Văn Bồng 13 4 $35.00 $260.00 $30.00 $325.00 X
Hồ Văn Danh 13 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Tăng Minh Dũng 13 —- $100.00 $100.00 X
Nguyễn Đà 13 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Trần Khắc Đản 13 4  —- $260.00  $50.00  $310.00 X
Đỗ Đình Huệ  13 2  —- $130.00 $50.00 $180.00 X
Ng….Hòa 13 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Phạm Phú Quốc 13 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Trần Văn Thư 13 1 $65.00 $50.00 $115.00 X
Huỳnh Quang Tiên 13 4 —- $260.00 $260.00 X
khóa 14 $200.00 $200.00
Phan Văn Anh  14 1  —- $65.00 $65.00 X
 Vũ Văn Bình  14 2  —-  $130.00 $20.00 $150.00  X
Lê Hoàng Châu 14 3 —- $195.00 —- $195.00
Cao Xuân Lê 14 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Trần Quốc Hải 14 1 $35.00 $65.00  $30.00 $130.00 X
Nguyễn Văn Hưng 14 1 —- $65.00 —- $65.00  X
Trần Khắc Huyên  14 2  —- $130.00 $100.00 $230.00 X
Bữu Khải  14 1 $35.00 $65.00 $100.00 $200.00 X
Diệp An Long  14 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Trần Q. Mân  14 2 —- $130.00 $130.00 X
Nguyễn Ngọc Thạch 14 $100.00 $100.00 X
Khóa 15 $100.00 $100.00 X
Hà Ngọc Bích  15 2 —-  $130.00 $130.00
Đoàn Thế Cường 15 1 $35.00 $65.00 $100.00 X
Võ văn Đại  15 2 —- $130.00 $130.00  X
Trần Đình Đàng 15 6 —- $390.00 —- $390.00
Nguyễn Công Hiến  15 2   —-  $130.00 $130.00
Nguyễn Trọng Hiếu  15 1  —- $65.00 $65.00  X
Nguyễn Trọng Mạc  15 2 —- $130.00 $130.00
 Lý Văn Mẹo  15 1   —-  $65.00 $65.00
Đặng Văn Thái  15 2 —- $130.00 $130.00  X
 Võ Trung Thứ  15 2   —- $130.00 $130.00
 Lê Văn Trước  15 2   —- $130.00 $130.00
Khóa 16 $200.00 $200.00 X
Nguyễn Minh Chánh 16 2 $35.00 $130.00 $35.00 $200.00 X
Hồ Khắc Đàm 16 2  $130.00  $130.00  X
Phạm Minh Đức 16 3 $195.00 $195.00 X
Nguyễn Văn Long 16 2 $35.00 $130.00 $35.00 $200.00 X
Đinh Văn Mễ 16 $50.00 $50.00  X
Bùi Quyền 16 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Trần Ngọc Toàn 16 2 $35.00 $130.00 $35.00 $200.00 X
Trần Khắc Thuyên 16 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Nguyễn Văn Ức 16 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Khóa 17 $200.00 $200.00 X
Lê văn Cưu 17 1 $35.00 $65.00 —- $100.00 X
Nguyễn Duy Diệm 17 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Nguyễn Văn Dục  17 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Võ Phi Hổ 17 —- —- $50.00 $50.00 X
Phan Văn Ninh  17 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Nguyễn Tiến Mão 17 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Nguyễn văn Lân 17  4  $35.00  $260.00 $100.00 $395.00 X
Lê văn lẽ 17 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Nguyễn Phung  17 2 —- $130.00 $130.00 X
Quả Phụ Dương Đức Sơ  17 1 —- $65.00 $65.00 X
Nam Sinh Tín  17 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Lê Quang Trang  17 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Nguyễn Quang Trung 17 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Võ Ý 17 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Khóa 18 $200.00 $200.00 X
Lại Đình Đán  18 2 $35.00 $130.00 $165.00 X
Lê Trọng Đức 18 3 —- $195.00 —- $195.00 X
Đỗ Văn Hạnh  18 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Trần Ngọc Huế 18  1  $35.00  $65.00 $150.00 $250.00 X
Nguyễn Ngọc Khoan 18 $50.00 $50.00 X
Bùi Văn Miêu  18 2 $35.00 $130.00 $165.00 X
Phạm Văn Se  18 2 $35.00 $130.00 $165.00 X
Phạm Văn Thuận 18 2  $35.00  $130.00 $100.00 $265.00 X
Nguyễn văn Thiệt 18 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Nguyễn Đức Tâm 18 2 —- $130.00 —- $130.00
Nguyễn Dức Tuấn 18 2 —- $130.00 —- $130.00  X
Trịnh Bá Tứ 18 $50.00 $50.00 X
Nguyễn Văn Xuân 18 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Khoá 19 $300.00 $300.00 X
Huỳnh Ngọc Ẩn  19 5 $35.00 $325.00 $50.00 $410.00 X
Tôn Thất Ban  19 2 $35.00 $130.00 $165.00 X
Tô Văn Cấp 19 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Nguyễn Chí 19 $50.00 $50.00 X
Dương Văn Chiến 19 $40.00 $40.00 X
Trần Văn Chính 19 3 $35.00 $195.00 —- $130.00 X
Nguyễn Ngọc Nam Cường 19 $20.00 $20.00 X
Nguyễn Ngọc Đỉnh  19 2 —- $130.00 $20.00 $150.00
Trần Kim Đức 19 2 $35.00 130.00 $50.00 $215.00 X
Huỳnh Giai  19 1 $35.00 $65.00 $30.00 $130.00 X
Võ Quang Giáng  19 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00  X
Nguyễn Vĩnh Giám 19 $50.00 $50.00 X
Nguyễn Đ Hạnh  19 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Hoàng Gia Hiếu  19 1 $35.00 $65.00 $50.00 $150.00 X
Bà Quả Phụ Nguyễn Khắc Hiếu 19 $100.00 $100.00 X
Trần Văn Hên 19 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Nguyễn Văn Hóa  19 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Nguyễn Việt Hồ 19 2 —- —- $50.00 $50.00 X
Tạ Mạnh Huy 19 4 —- $260.00 —- $260.00 X
Phạm Kim Khôi  19 2 —- $130.00 $50.00 $180.00 X
Lê Khắc Kha 19 2 —- —- $20.00 $20.00 X
Trương Khương  19 2 $35.00 $65.00 $100.00 $200.00 X
Đặng Đình Liêu  19 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Trần Văn Mãnh 19 $20.00 $20.00 X
Nguyễn Hồng Miên  19 2 $35.00 $130.00 $200.00 $365.00 X
Phan Nghè 19 $20.00 $20.00 X
Lê Kim Ngọc 19 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Nguyễn Nho  19 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00  X
Nguyễn Xuân Phán 19 1 —- $65.00 $35.00 $100.00 X
Nguyễn Văn Phẩm 19 $20.00 $20.00 X
Trịnh Đức Phương 19 2  $35.00  $130.00 $100.00 $265.00 X
Ngô Hữu Quế  19 1 $35.00 —- $30.00 $65.00 X
Trần Tiễn San  19 2 $35.00 $130.00 $20.00 $185.00 X
Nguyễn Thành Sơn  19 $50.00 $50.00 X
Trương Thanh Sương  19 6 $35.00 $390.00 $50.00 $475.00 X
Nguyễn Phước Tây 19 $50.00 $50.00 X
Châu Đức Thảo 19 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Nguyễn Văn Thọ  19 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Nguyễn Xuân Thi 19 —- —- $50.00 $50.00 X
Phạm Đình Thừa 19 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Nguyễn Anh Tôn 19 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Phan văn Thìn 19 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Hoàng Trai  19 4 —- $260.00 $260.00 X
Hồng Khắc Trân 19  2  $35.00 $130.0 $50.00 $215.00 X
Nguyễn Văn Triệu  19 3 —- $195.00 $100.00 $295.00 X
Trần Vệ  19 1 $35.00 $65.00 $200.00 $300.00 X
Đào Quang Vinh  19 2  $35.00 $130.00 $165.00 X
Quách Văn Vinh 19 $50.00 $50.00 X
Lâm Văn Xê 19 $100.00 $100.00 X
Khóa 20 $300.00 $300.00 X
Nguyễn Tài Ánh  20 1 $35.00 $65.00 $100.00 $200.00 X
Trần Kim Bảng  20 2 —- $130.00 $130.00 X
Trần Hữu Bảo  20 2 —- $130.00 $130.00 X
Lưu Văn Cẩm  20 10 $35.00 $650.00 $100.00 $785.00 X
Trần Văn Chu 20 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Hoàng Xuân Đạm 20  1  $65.00 $1150.00 X
Nguyễn Thanh Đức 20 1  $35.00 $130.00 $165.00
Nguyễn Tống Hiến 20 1 —- $65.00 —- $65.00
Phạm Văn Hồng 20 1 —- 65.00 —- $65.00
Chị Trần Văn Lắm 20 1 $65.00 $65.00
Phạm Hưng Long 20 $40.00 $40.00 X
Nguyễn Hữu Mạnh  20 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Hoàng Mão 20  2  $130.00 $100.00 $230.00 X
Đào Kim Minh 20 $40.00 $40.00 X
Lê Văn Nam 20 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Võ Nhẫn  20 1 $35.00  —- $35.00 X
Nguyễn Hữu Phước 20  2 $35.00  $130.00 $100.00 $265.00 X
Lê Thanh Phong 20 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Trần Văn Quỳnh 20 2 $130.00 $130.00
Nguyễn Hữu Quang 20 2 $130.00 $130.00 X
Hà Mạnh Sơn 20  2  $130.00 $50.00 $180.00 X
Chị Trần Văn Sơn 20 1 $65.00 $65.00
Trương Văn Vân  20 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Vũ Tuấn Việt  20 2 $35.00 $130.00 $165.00
Lê Tấn Tài 20 $100.00 $100.00 X
Trần Lương Tín 20  2  $130 $50.00 $180.00 X
Nguyễn Thanh Toàn 20 $50.00 $50.00 X
Chị Nguyễn Hữu Thọ 20 1 $65.00 $65.00
Quách Thưởng 20 2 $130.00 $130.00
Quả Phụ Trịnh Tiến Tường 20 1 $65.00 $65.00
Khóa 21 $200.00 $200.00 X
Trần Duy Biên  21 2  $130.00 $130.00  X
Nguyễn Đức Bông  21 2  $130.00 $130.00  X
Nguyễn Như Chương  21 1  $65.00 $65.00  X
Em Cố CSVSQ Văn Hữu Dương  21 2  $130.00 $130.00  X
Nguyễn Quang Đan 21 2 —- $130.00 —- $130.00  X
Hồ Tấn Đạt  21 2  $130.00 $130.00  X
Nguyễn Văn Đông  21 1  $65.00 $65.00
Lê Hồng Điểu  21 2  $130.00 $50.00 $180.00 X
Bà Quả Phụ Dương Minh Đức  21 1  $65.00 $65.00  X
Lý Ngọc Đức  21 2  $130.00 $130.00  X
Lê San Hà  21 3  $195.00 $195.00  X
Phạm Quang Hậu  21 2  $130.00 $130.00  X
Đổng Duy Hùng  21 4  $260.00 $100.00 $360.00 X
Chiêm Thanh Hoàng  21 1  $65.00 $65.00  X
Võ Minh Hòa  21 2  $130.00 $130.00  X
Nguyễn Xuân Hợp  21 3  $195.00 $195.00  X
Nguyễn Minh Kính 21 $50.00 $50.00 X
Trần Văn Khiết 21 $50.00 $50.00 X
Phạm Như Luy  21 2  $130.00 $130.00  X
Lý Văn Lực  21 1  $65.00 $50.00 $115.00 X
Mai Văn Tấn 21 $100.00 $100.00 X
Lê Quý Trấn  21 2  $130.00 $50.00 $180.00 X
Huỳnh Quang Tuân  21 4  $260.00 $260.00  X
Ngô Gia Truy 21 1 —- $65.00 —- $65.00  X
Nguyễn Trung Việt  21 2  $130.00 $130.00  X
Lâm Đức Vượng  21 2 —- $130.00 $50.00 $180.00  X
Hồ Đăng Xứng 21 $50.00 $50.00 X
Khóa 22 $200.00 $200.00 X
Nguyễn Văn An 22 2 —- $130.00 —- $130  X
Vũ Bắc 22 2 —- $130.00 —- $130.00
Lạc Minh Châu 22 $50.00 $50.00 X
Kiều Công Cự 22 —- $65.00 —- $65.00  X
Lê Viết Đắc  22 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Nguyễn Ngọc Đăng 22 2 —- $130.00 —- $130.00
Nguyễn Tấn Hòe  22 2  —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Nguyễn Duy Hoàng 22 2 —- $130.00 —- $130.00
Nguyễn Định Ninh 22 2 —- $130.00 $20.00 $150.00  X
Mai Vĩnh Phú 22 —- —- $50.00 $50.00 X
Huỳnh Vinh Quang 22 2 —- $130.00 —- $130.00  X
Nguyễn M. Thanh 22 $50.00 $50.00 X
Nguyễn Hữu Thần 22 1 —- $65.00 —- $65.00
Đặng Trọng Thịnh 22  2  $35.00  $130.00 $25.00 $190.00 X
Nguyễn Kim Thinh 22 —- —- $50.00 $50.00 X
Trịnh Đình Thông 22 2 —- $130.00 —- $130.00  X
Phan Văn Trà 22 2 —- $130.00 $20.00 $150.00  X
Nguyễn Hữu Trí 22 1 —- $65.00 —- $65.00  X
Nguyễn  Văn Trọng 22 2 —- $130.00 $20.00 $150.00  X
Khóa 23 $200.00 $200.00 X
Trần Ngọc Bửu 23 2 $35.00 $130.00 $35.00 $200.00 X
Lê văn Chuồi 23 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Chị Hồ Văn Chạnh 23/B 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Lê Hoanh  23 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Trương Minh Danh 23 2 —- —- $500.00 $500.00 X
Phạm Ngọc Hiện 23 1 $35.00 $65.00 —- $100.00
Bùi văn Hồng 23 2 —- $130.00 $20.00 $150.00  X
Nguyễn Phước Hùng 23 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Chị Lê Tinh Huy 23/B 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Chị Nguyễn Tăng Hường 23/B 1 —- $65.00 —- $65.00  X
Ngô Duy Lượng  23  2  $130.00 $50.00 $130.00 X
Nguyễn Tiến Mậu 23 1 —- $65.00 —- $65.00
Trần Quang Minh 23 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Vũ Xuân Nghiêm 23 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Nguyễn Xuân Nghị 23 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Vũ Huy Nghĩa 23 2 $35.00 $130.00 —- $165.00
Hồ Văn Quỳnh 23 2 $35.00 $130.00 —- $165.00
Lê Khoa Toàn  23 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Trần văn Thiệt 23 1 $35.00 $65.00 —- $100.00
Nguyễn Tiến Việt 23 2 —- $130.00 —- $130.00
Đỗ Mạnh Trường 23 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Trần Văn Xuân 23 1 —- $65.00 —- $65.00
khóa 24
Trần Minh Chánh 24 2 —- $130.00 $130.00  X
Nguyễn Văn Hương 24 $100.00 $100.00 X
Phạm Đình Hồng 24 $50.00 $50.00 X
Vũ Đăng Khiêm 24 $20.00 $20.00 X
Đỗ Khắc Khoan 24 1 —- $65.00 $15.00 $80.00 X
Lê Văn Minh 24 2 —- $130.00 —- $130.00
Nguyễn Thị Huyền Nga, TH 24 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Nguyễn Phán 24 2 $35.00 $130.00 —- $165.00 X
Võ Kỳ Phong 24  2  $35.00  $130.00 $200.00 $365.00 X
Nguyễn Hồ Sơ 24 —- —- $50.00 $50.00 X
Lê Minh Tâm, TH 24 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Dương Văn Thái 24 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Khóa 25 $200.00 $200.00 X
Phạm Đông An 25  5  $35.00  $325.00 $40.00 $400.00 X
Đỗ Thiếu Bá 25 $50.00 $50.00 X
Bùi Văn Chiến 25 6 —- 390 $50.00 $440.00 X
Nguyễn Anh Dũng 25 $100.00 $100.00 X
Phạm Hữu Đa 25 $50.00 $50.00 X
Ông Thoại Đình 25 1 $35.00 —- $65.00 $100.00  X
Huỳnh Văn Đức 25 2 $35.00 $130.00 $65.00 $230.00 X
lê Phước Đức 25 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Nguyễn Em 25 $100.00 $100.00 X
Cao Văn Hải 25  2  $130.00 $20.00 $150.00 X
Nguyễn Hàm 25  1  $35.00  $130.00 $100.00 $265.00 X
Hồ Ngọc Hiệp 25 2 $35.00 $130.00 $35.00 $200.00 X
Nguyễn Huệ 25  2  $35.00  $130.00 $100.00 $265.00 X
Đoàn Đình Hùng 25 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Đặng Văn Khanh 25 4 $35.00 $260.00 —- $295.00
Nguyễn Đông Mai  25 2  —- $130.00 $130.00 X
Phạm Huy Mậu 25 2 —- $130.00 $20.00 $150.00 X
Lê Khắc Phước 25 $100.00 $100.00 X
Đàm Văn Phương 25 10  —-  $650.00 $70.00 $720.00 X
Quan Minh Tân 25 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Vương Tịnh 25 $50.00 $50.00 X
Nguyễn Xuân Thắng 25 2 —- $130.00 $130.00 X
Bùi Đạt Trung 25 $100.00 $100.00 X
Đặng Văn Túc 25 2 $130.00 $130.00  X
Phạm Tấn Út  25 2  $35.00 $130.00 $100.00 $265.00  X
Huỳnh Ngọc Vang  25 2 $35.00 $130.00 $165.00  X
Lâm Minh Vân  25 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Khoá 26
Nguyễn Văn Bên 26 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Nguyễn Phước Ái Đỉnh  26 1 $35.00 $65.00 $50.00 $150.00 X
Bùi Văn Hoàng 26 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Đào Quý Hùng 26 $100.00 $100.00 X
Diệp Bảo Khang  26 2  —- $65.00 $100.00 $165.00 X
Phạm Đình lê 26 1 —- $65.00 $35.00 $100.00 X
Mai Cữu Long 26 1 —- $65.00 $35.00 $100.00 X
Trần Tất Liệt 26 1 —- $65.00 $55.00 $120.00 X
Nguyễn Văn Lượng 26 —-  —- $200.00 $200.00 X
Nguyễn Đăng Mộc  26  2 $35.00 $130.00 $135.00 $300.00 X
Nguyễn Thiện Nhơn  26 2 $35.00 $130.00 $165.00 X
Võ Công Tiên 26  3  $195.00 $100.00 $295.00 X
Võ văn Tạo  26 2  —- $130.00 $50.00 $180.00  X
Nguyễn văn Tạo 26 3 $35.00 $195.00 $20.00 $250.00 X
Vũ Đức Thuận 26 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Hà mai Trường  26 2 $35.00 $130.00 $50.00 $215.00 X
Phan Anh Tuấn 26 3 $35.00 $195.00 —- $230.00 X
Khóa 27 $200.00 $200.00 X
Phạm Bốn  27 2 —- $130.00 $50.00 $180.00 X
Phạm Văn Cương  27 2  —- $130.00 $130.00 X
Lưu Đình Cương  27 4 —- $260.00 $260.00 X
Hồ Công Danh  27 2 —- $130.00 $130.00
Cao Hồng Đức  27 2  —- $130.00 $50.00 $180.00  X
Hoàng Trọng Đức  27 2 $35.00 $130.00 $165.00 X
Nguyễn Văn Gương 27 2 —- $130.00 $20.00 $50.00 X
Trần Hửu Hạnh  27 2 —- $130.00  $50.00 $180.00 X
Trần Văn Hổ  27 10 —- $650.00 $100.00 $750.00  X
Nguyễn Bá Hoan  27 1  —- $65.00 $65.00 X
Trương Văn Hơn  27 2 —- $130.00 $100.00 $230.00 X
Nguyễn tấn Long 27 —- —- $30.00 $30.00 X
Đỗ Khắc Mai 27 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Nguyễn Văn Minh 27 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Phạm Thanh Minh  27 3 —- $195.00 $195.00  X
Nguyễn Duy Niên  27 2 $35.00 $130.00 $165.00  X
Nguyễn văn Phép  27 2 $35.00 $130.00 $35.00 $200.00 X
Trần Trí Quốc  27 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00   X
Nguyễn Văn Tấn 27 4 —- $260.00 —- $260.00  X
Trần Quang Thành  27 2 —- $130.00 $50.00 $180.00 X
Phạm Văn Thọ  27 2 —- $130.00  $20.00 $150.00 X
Lê Minh Tuấn  27 2 —- $130.00  $50.00 $180.00 X
Bùi Quang Tuyên 27 2 35.00 $130.00 $35.00 $200.00 X
Diệp Quốc Vinh  27 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
Khoá 28 $200.00 $200.00 X
Hoàng Như Cầu  28 2 $35.00 $130.00  $50.00 $215.00  X
Nguyễn Văn Nghị 28 $100.00 $100.00  X
Lê Phước Nhuận  28 2 $35.00 $130.00  $100.00 $265.00  X
Nguyễn Thành Sang 28 3 $35.00 $195.00 $50.00 $280.00 X
Nguyễn Sanh 28 2 —- $130.00 $100.00 $230.00 X
Hồ Thanh Sơn 28 $50.00 $50.00 X
Nguyễn Hữu Tạo 28 1 $65.00 —- $65.00 X
Huỳnh Tiến 28 $36.00 $36.00 X
Phạm Công Thành 28 1 $35.00 $65.00 $50.00 $150.00 X
khóa 29 $200.00 $200.00 X
Tsu A Cầu 29 2 —- 130.00 $100.00 $230.00 X
Phòng Tít Chắng 29 2 —- $130 $100.00 $230.00 X
Nguyễn văn Đức 29  2  $35.00  $130.00  —- $165.00  X
Trần Du Hỉ 29 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Nguyễn Văn Hiệp 29 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Đào Công Hương  29 1 —- $65.00 $35.00 $100.00 X
Nguyễn Các Khánh 29 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Đỗ Trọng Kiên 29 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Hồ Công Lộc 29 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Phan Tấn Lộc 29 3 —- $195.00 —- $195.00 X
Chị Trần Mật 29 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Nguyễn Thành Tài 29 1 —- $65.00 —- $65.00 X
Võ Văn Thăng 29 2 —- $130.00 —- $130.00 X
Lê Thi 29 —- —- $50.00 $50.00 X
Nguyễn Đình Tình  29 4 $35.00 $260.00  $100.00 $395.00 X
Phan Văn Ý 29 5 —- $325 —- 325.00 X
khóa 30 $200.00 $200.00  X
Phan Văn Lộc  30 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00  X
Trần Trọng Lợi 30 1 $35.00 $65.00 $50.00 $150.00 X
Nguyễn Văn Quảng 30 1 $35.00 $15.00 $50.00 X
Nguyễn Gia Thiếu 30 2 $35.00 $130.00 $100.00 $265.00 X
 khóa 31
 Hoàng Tôn Long  31  $50.00  $50.00  X
TTNĐH
Jenny Lee 4  $260.00  $260.00
Tổng Cộng 607 112     $63,671.00  + €228.21

Quan Khách Cộng Đồng Tổ Chức Tham Dự Dạ Tiệc Đã Nhận Ủng Hộ Đã Nhận
Bùi Đẹp, Không Quân TTCSVNCH 2
Bùi Thế Phát, ÔB CĐNVQG 2
Cổ Tấn Tinh Châu 1
Dang, Alan MD 2
Đặng Thành Long Hội HQ 1  $65.00  X
Do, Duc MD 2
Đỗ Ngọc Hiển 1
Hải Quân Cửu Long HQ 1
Huỳnh Bữu Sơn 1
Lê Quang Dật LUBCCS-TS 1
Nguyen, Christopher DDS 1
Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Trung Tá Hội HO 5
Nguyen, Phu JD Luật Sư 2
Nguyen, Quan MD 2
Nguyễn Trọng Thu Hội CSVSQ/TĐ 1
Nguyễn Văn Hùng Hội ND 2
Nguyễn Văn Sáu Hội KQ 1
Phạm Đình Khuông, Thiếu Tá TTCSVNCH 2
Phạm Đức Cường 2
Phan Kỳ Nhơn, Mr. LUBCCS-TS 1
Phan Tấn Ngưu, Thiếu Tá THCSQGVN 2
Quach, Thomas MD 2  $130.00  X
 Vũ Đình Trung Hội Thủ Đức 1  $65.00  X
Tôn Thất Niệm, MD  0 $100.00  X
Tran, Alan MD 2
Trần Quang An, Trung Tá TTCSVNCH 2
Trần Thị Huy Lễ, Mrs TH/NQN 1
Trần Văn Ân 1
Văn Tấn Mẫn Hội TSQ 1
Ms. Huyền Nga  1  $65.00
Ms. Minh Tâm  1  $65.00
Ms. Lương Thị Thu Hiền 1
Tổng Cộng 48 $390    $100.00  

Thủ Quỹ : Quốc Trần
1475 Highpoint St.
Upland, CA 91784

 

 

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: