Ban Tổ Chức Đại Hội

TỔNG HỘI CSVSQ TRƯỜNG VÕ-BỊ QUỐC-GIA VIỆT-NAM

BAN TỔ-CHỨC ĐẠI-HỘi VÕ-BỊ XX


 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC: CSVSQ NGUYỄN HỒNG MIÊN K19
PHÓ TBTC: CSVSQ NGUYỄN HÀM K25
THỦ QUỸ: CSVSQ TRẦN TRÍ QUỐC K27
THƯ KÝ: CSVSQ LÊ PHƯỚC NHUẬN K28
CỐ VẤN: CSVSQ NGUYỄN VĂN ỨC K16
Đặc trách Danh-sách Quan-Khách
TB/TRUYỀN THÔNG: CSVSQ NGUYÊN HỒNG MIÊN K19
VẬN ĐỘNG: CSVSQ TÔ VĂN CẤP K19
WEBSITE: CSVSQ TRẦN QUANG THÀNH K27
PHỤ TÁ: CSVSQ HUỲNH TIẾN K28
PHỤ TÁ: CSVSQ LÊ PHƯỚC NHUẬN K28
TB/VĂN NGHỆ: CSVSQ TRẦN TIỂN SAN K19
PHỤ TÁ: CSVSQ NGUYỄN TIẾN VIỆT K23
TB/TRANG TRÍ: CSVSQ HOÀNG XUÂN ĐẠM K20
PHỤ TÁ: CSVSQ ĐỔNG DUY HÙNG K21
TB/NGHI LỄ: CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐỈNH K26
PHỤ TÁ: CSVSQ NGUYỄN DUY NIÊN K27
TB/TIẾP TÂN & TRẬT TỰ:
TIẾP TÂN: CSVSQ KIỀU CÔNG CỰ và K22
PHỤ TÁ: CSVSQ K29 + K30 + K31
TRẬT TỰ: CSVSQ NGUYỄN XUÂN NGHỊ và K23
TB/ĐÊM TRUY ĐIỆU: CSVSQ TRẦN MỘNG DI K10
PHỤ TÁ: CSVSQ ĐỖ MẠNH TRƯỜNG K23
PHỤ TÁ: CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐỈNH K26
PHỤ TÁ: CSVSQ CSVSQ NGUYỄN DUY NIÊN K27
TB/ẨM THỰC: CSVSQ CHÂU ĐỨC THẢO và K19
TB/ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: CSVSQ TRẦN TIỄN SAN K19

Bổ túc ngày 30/8/2015

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: